Affärsidé

På denna sida kommer du att hitta den mesta informationen som avser din affärsidé. Sidan innehåller en hel del lärorik text. Klicka på pilarna efter varje rubrik för att läsa mer om respektive område.

Vid vissa rubriker kommer du att se följande ikoner: 🎬 📄
Ikonerna visar att stycket antingen innehåller en utbildningsvideo eller en redigerbar och nedladdningsbar mall.

Lycka till med ditt lärande!

Start with why 🎬

Varför finns ditt bolag? 🎬

Din affärsidé måste alltid utgå från ett behov på marknaden. Det kan finnas ett befintligt behov  eller ett behov som marknaden inte ens vet om. Affärsidéer som väcker behov som marknaden inte vet om, är typiska nya innovationer, inte minst numera inom den digitala sektorn. Exempel på detta är Spotify och Airbnb som skapat helt nya verksamheter som revolutionerat befintliga marknader. Men du behöver inte ha en innovation för att starta ett företag. Du kan även försöka etablera dig på en befintlig marknad men med en bättre och nytänkande affärsidé eller affärsmodell än dina konkurrenter som gör att du sticker ut. Uber har exempelvis tagit sig in på världsmarknaden oerhört snabbt genom att bedriva en traditionell taxirörelse på ett effektivare och billigare sätt.

 

Gemensamt för alla affärsidéer är att det måste finnas ett tillräckligt stort behov på marknaden för att kunna etablera en verksamhet av det. Du måste veta varför du finns till och att du kan göra saker bättre än som det görs idag. 

Oläst

Är det en bra idé? 🎬 📄

Hur vet du om du har en bra idé? 🎬


Du kan aldrig veta med säkerhet om du har en bra affärsidé eller inte. Men för att öka sannolikheten att träffa rätt bör du göra två typer av marknadsundersökningar. Den första är en teoretisk marknadsundersökning. Där undersöker du behovet på marknaden, konkurrenter, dina kunder osv. Ser du att det finns potential för din idé rent teoretiskt testar du att göra en mer praktisk marknadsundersökning. Detta kallas att göra ett pilotprojekt. För att göra ett pilotprojekt krävs det att du kommit en liten bit på vägen där du som minst behöver ha en MVP (Minimum Viable Product). En MVP är din produkt i ett förenklat format där du testar de mest väsentliga och grundläggande egenskaperna mot användare. Produkten behöver alltså inte vara en färdig produkt. Ett exempel på en MVP på en applikation är klickbara slides som visar hur appens olika sidor kommer att se ut. Ett annat exempel är en e-handel där man kan förbeställa eller anmäla intresse för din produkt (som kanske inte ens börjat produceras).

 

Pilotprojekt kan du utföra under flera olika stadier i din startupresa. Innan du lanserar din färdiga produkt bör du först testa den på en begränsad marknad, som är representativ för din kundgrupp. Detta för att kunna samla så mycket feedback som möjligt innan du lanserar på riktigt. Ett exempel på detta är att börja sälja dina träningskläder på några enstaka gym för att se hur det tas emot innan du lanserar det fullt ut. Men se till att ha en ordentlig uppföljning så att du får värdefull feedback över vad folk tycker och tänker.

Ett tips är att låta någon extern, som kan vara mer objektiv, att vara med och göra marknadsanalyserna. Den externa personen kan ofta agera mer kritiskt och objektivt än vad du som idéskapare kan. Det viktigaste är att få fram vad försökspersonerna verkligen tycker och tänker och inte vad de säger i stunden för att vara “snälla”. Därför måste du kunna vara lyhörd och ta tiden till att låta dem prata. Berättar de att de inte skulle köpa produkten i verkligheten kan du räkna med att det inte är något som gör tillräckligt stor nytta för just dem.

 

Ett annat tips är att arbeta agilt. Se till att du inte fastnar alltför mycket i din ursprungstanke kring din idé utan ta in den feedbacken du får och anpassa din idé allteftersom. Du behöver vara väldigt flexibel till en början när du inte med säkerhet vet hur marknaden kommer att svara på din affärsidé.

Marknadsanalys och konkurrentanalys 📄

Innan du bestämmer dig för att satsa på en affärsidé är det viktigt att du gör en noggrann marknadsanalys och konkurrentanalys. Nedan finner du en redigeringsbar mall över just detta.

Till mallen!

Rådgivare

Många är väldigt hemliga med sin affärsidé. Ofta så hemliga att den aldrig kommer igång. Självklart ska du inte sprida dina tankar till vem som helst, men alla behöver bollplank och rådgivare. Välj ut några personer som du litar på och som har ett gott affärsmässigt omdöme. De bör ha en stor portion integritet som gör att de kan vara ärliga mot dig när de ger dig feedback och vägledning.

 

Det kan med fördel vara en blandning mellan erfarna affärsmänniskor och innovativa, “nya” entreprenörer. Mot dessa utvalda rådgivare ska du vara mycket transparent. Dela dina tankar och funderingar med dem, be om deras ärliga syn på din affärsidé och be om råd kring hur du ska kunna ta den till marknaden. Men en absolut förutsättning för att du ska få rätt rådgivning, är alltså att du och dina rådgivare är helt öppna mot varandra. Om du inte litar på att de kan hantera dina uppgifter med sekretess, ska du inte anförtro dig till dem. 

Fokus, ärlighet och omprövning

Fokusera och arbeta målmedvetet
När du väl har bestämt dig att köra igång din verksamhet, fokusera då på ditt arbete. Låt inte nya idéer och impulser störa för mycket av ditt fokus. Arbeta framåt mot dina delmål och din vision, utan att kasta dig över nya idéer för att släppa det du precis har påbörjat. Ge inte upp för tillfälliga motgångar, utan var envis och målmedveten i ditt arbete. Fokuseringen och drivet är en förutsättning för att lyckas.

 

Bygg din affärsidé på ett ärligt och schysst upplägg
Undvik de frestelser som kommer att erbjudas för att gå oärliga eller oetiska genvägar mot målen och visionen. Oärlighet kommer ofelbart att straffa dig. Om du inte håller dig till lagar, regler och schyssta affärsmetoder, så kommer du att skaffa dig massor av fiender som kommer att förfölja dig genom hela din karriär. Genomförandet av din affärsidé kan inte bygga på olagligheter och oetiskt agerande. Ditt namn är ditt viktigaste varumärke, som du ska vårda ömt.

 

Ompröva din affärsidé emellanåt
Omvärlden och förutsättningarna för din affärsidé förändras kontinuerligt. Det är därför viktigt att du på ett strukturerat sätt, löpande omvärderar din affärsidé. Var observant på nya konkurrerande affärsmodeller, nya beteenden och värderingar hos dina kunder, förändringar i konjunkturen m.m., så att du snabbt kan parera och ändra din affärsidé om det skulle vara nödvändigt.

Oläst

Affärsmodell

Vad är en affärsmodell och varför behövs en sådan?

Strukturen kring hur man tänkt hantera sina intäkter, kostnader och processer i företaget beskrivs av en affärsmodell. Där går du ner i detalj på hur ditt företag ska arbeta och hur ni ska ta betalt för det. Det kan handla om varifrån ni ska köpa, hur ni tänkt producera och hur ni tar det vidare till försäljning. Den ger alltså en detaljerad bild över hela värdekedjan, från kostnad till intäkter, och från produktion eller utvinning av råvaror till försäljning. Ofta fokuserar man väldigt mycket på intäktssidan av affärsmodellen, alltså hur man ska tjäna pengar. Men kostnadssidan, och hur man hushåller med begränsade resurser, är minst lika viktig. Affärsmodellen är en del av affärsplanen som är den stora övergripande beskrivningen av din verksamhet.

Inkludera relationsbyggande i affärsmodellen

Att bygga en bra relation till sina kunder är något som ofta uppmuntras. Starka relationer skapar lojalitet, stabilitet och trygghet. Denna relation kan bygga på en mer personlig relation eller en strukturerad relation, som exempelvis en prenumerationstjänst. Vi kan tillexempel jämföra mellan ett telefonabonnemang och kontantkort. I ett abonnemang är kunden uppbunden under exempelvis 24 månader och ger därmed en lojalitet och trygghet. Abonnemangsföretaget vet att de kommer att få in en viss summa av ett visst antal abonnemangsinnehavare varje månad. Därmed kan de även tillhandahålla fler erbjudanden och har en närmare relation till kunden än ett kontantkortsföretag. Kunderna till ett kontantkortsföretag är mer volatila och illojala och kan snabbt byta till en konkurrent. Det är mycket svårare att upprätthålla en relation när den bygger på att kunden stötvis köper något, än när den regelbundet återkommer. Då måste man jobba på ett annat sätt för att få till varje försäljning.

 

Försök att bygga verksamheter som baseras på långa relationer. Det behöver inte vara baserat på avtal eller abonnemang utan kan vara på förtroende. Att kunden vet att ditt företag alltid levererar som utlovat. Kunden är även mer förlåtande om du gör misstag när ni har en bra relation jämfört med när den tillfälligt köper någonting. 

Oläst

Affärsplan 📄

Vad ska en affärsplan innehålla? 📄

En affärsplan beskriver i stora drag hur du har tänkt att bedriva din verksamhet, baserad på din affärsidé. Affärsplanen ska bl.a. innehålla en beskrivning av din affärsidé, din vision, dina delmål och din mission (varför du finns till på marknaden). Den ska också beskriva hur din affärsmodell ser ut, din målgrupp samt marknads- och konkurrentanalys. Affärsplanen kan vara mycket enkel i sin utformning och inte speciellt omfattande i början. Det är själva arbetet med planen som är det viktiga. När du väl sätter dig ned och funderar på hur du ska arbeta med din tänkta affär, det är då som strukturen i den tar form. Affärsplanen är ett arbetsredskap för dig att tänka igenom alla steg i utvecklingen av din affärsidé. Se planen som ett ramverk, som hjälper dig att fokusera på de viktiga sakerna.

 

Nedan finner du en mall för affärsplanen som du kan arbeta i direkt.
Till mallen!

Oläst