Marknad och kommunikation

På denna sida kommer du att hitta den mesta informationen som avser marknad och kommunikation. Sidan innehåller en hel del lärorik text. Klicka på pilarna efter varje rubrik för att läsa mer om respektive område.

Vid vissa rubriker kommer du att se följande ikoner: 🎬 📄
Ikonerna visar att stycket antingen innehåller en utbildningsvideo eller en redigerbar och nedladdningsbar mall.

Lycka till med ditt lärande!

Strategisk marknadsföring 🎬 📄

Vem är din kund? 📄

Du har kommit på en fantastisk idé som du, dina föräldrar och kanske dina vänner tror på. Grattis! Däremot behöver du fler kunder än dig själv och dina föräldrar för att det ska bli ett företag av det.

 

Den första frågan du bör ställa dig är var efterfrågan på din idé finns. Är det många som efterfrågar det och vilka är de? Om det är få grupper kanske du har en nischad idé, men är gruppen för snäv så kanske det inte finns ett tillräckligt stort behov. Oavsett är det viktigt att du kartlägger var efterfrågan finns, om de potentiella kunderna har gemensamma nämnare som går att gruppera, samt vilken eller vilka grupper du skall prioritera i rangordningen. Så länge det finns ett tydligt behov på marknaden är det enklare att identifiera kunderna.

 

Om det finns många liknande idéer som vänder sig mot samma kunder behöver du fråga dig själv om idén eller utförandet är tillräckligt unikt för att kunderna ska välja just ditt erbjudande.

 

Har du en innovativ idé finns det förmodligen inte en lika tydlig kundgrupp. Där kommer du istället att behöva göra noggranna marknadsundersökningar och vara förberedd på att modifiera din idé och målgrupp under arbetets gång. Innovativa idéer kräver även att du skapar ett behov eller efterfrågan som kanske inte finns idag. Det innebär att man behöver utbilda de potentiella kunderna om hur ditt erbjudande gör nytta.

 

Som ensam entreprenör kan man känna sig splittrad när man måste springa på alla bollar och röra sig på olika arenor. Är ni däremot flera som startar bolag tillsammans kan ni dela upp ansvaret för olika målgrupper mellan varandra, exempelvis där en fokuserar på pensionärer, en på återförsäljare och den tredje på vuxna studenter. Därigenom kan ni fokusera på olika arenor och öka träffsäkerheten.

 

Se även till att rangordna målgrupperna så att ni prioriterar den mest köpstarka gruppen först. Men tänk på att vara öppen och flexibel för att kunden kan förändras. Den kundgrupp som du till en början inte sett som primär kan komma att vara den gruppen som köper mest av din produkt. Då är det viktigt att du kan anpassa din kommunikation så att du inte missar en stark köpgrupp.

Till mallen!

Målgrupp 🎬


Oftast beskrivs målgruppen som en väldigt homogen grupp som har vissa gemensamma nämnare. Dessa gemensamma nämnare kan vara väldigt generella, exempelvis intresset för din produkt, demografi, köpbeteende, livsstil och så vidare. En grupp extremsportsintresserade inom mountainbiking kan vara helt olika sett till ålder, sysselsättning och familjeförhållanden men de samlas kring det gemensamma intresset för extremsport.

 

Hur man väljer att segmentera sin eller sina målgrupper beror helt på hur stora de är samt om man kan använda samma erbjudande och samma sätt att kommunicera till dem. Ofta kan man se dem som ett kluster av människor utan ansikten. Ett företag kan ha en specifik målgrupp eller ha flera målgrupper.

Segmentering och val av målgrupper

För att skapa en så attraktiv tjänst eller produkt som möjligt ska du börja med att urskilja grupper med liknande behov, beteenden och önskemål. Därefter bestämmer du vilka grupper du ska rikta dig till. Sedan formar du din produkt eller tjänst och kommunikationsstrategi för att attrahera målgruppen.

 

Syftet med att segmentera är att få hävstångseffekt på de knappa resurser man ofta har när man startar företag. Det låter dig fokusera på de specifika målgruppernas behov på det mest effektiva sättet.

 

Det finns tre övergripande kategorier du kan använda för att segmentera grupper, och du bestämmer själv vilka du vill använda:

 1. Profiler/statistiska – Vilka består min marknad av? Demografi och geografi.
 2. Beteendemässiga – Hur beter sig min marknad? Vem? Var? Hur? När?
 3. Psykologiska – Varför agerar min marknad som den gör? Livsstil, personlighet, åsikter, attityd, motiv och förväntningar på produkten.

 

Profiler/Statistik
Att använda sig av statistiska kriterier för att definiera sin målgrupp är oftast det enklaste sättet. Här kan man använda sig av information från exempelvis rapporter och SCB (Statistiska Centralbyrån).

 

Demografiska aspekter innefattar: Ålder, kön, familjestorlek, social grupp, generation, inkomst, yrke, utbildning, etnisk tillhörighet, nationalitet, religion och livscykel. Människor i olika delar av livscykel är oftast i behov av olika typer av produkter och tjänster. Ett exempel är familjelivets livscykel där man kan vara singel, i förhållande, nygift, gift och har barn, i förhållande och har barn, ensamstående, änka/änkling och så vidare. Beroende på var gruppen är i livscykeln så har man generellt olika inkomst och olika behov.

 

Geografiska aspekter handlar om att segmentera grupper utifrån var de befinner sig geografiskt. Det kan innefatta klimat, tradition, vanor och preferenser. Även populationstäthet och storlek på stad. Detta kan exempelvis vara bra att veta för att kunna lokalisera eventuella återförsäljare.

 

Beteende
När man segmenterar utifrån beteende tittar man på produktanvändning, köpbeteende och hur de använder medier och teknik. Att analysera hur kunder använder en produkt eller tjänst kan vara en källa till nya idéer gällande användning, design och utveckling. Du kan exempelvis kategorisera efter hur ofta en tilltänkt kund kommer att använda den. Är de hög-, medium- eller låganvändare? I så fall kan man utveckla och anpassa erbjudandet till varje kategori.

 

Har du möjlighet att samla data över kunders köpbeteende kan du också analysera vem som köper vad, när, hur ofta och hur mycket de köper. Detta gör det möjligt att identifiera lönsamma kundgrupper. Har du en hemsida kan du genom spårning se vart besökarna kommit ifrån. Är de från exempelvis Pricerunner så är kunden oftast priskänslig. Men kommer de från en sida med recensioner så kanske kvalité och service är viktigare för dem.

 

Att titta på medieanvändning kan ge en fördel för att veta var grupper rör sig i de olika mediekanalerna (Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram osv). Enklast är att söka upp varje kanals egna statistik för användning eller använda sig av externa aktörer som Internetstiftelsen. Teknikanvändning innefattar all form av teknik och där kan man se vad för typ av teknik de tenderar att använda och hur. Kanske kan du hitta arenor att synas på eller anpassningar av ditt erbjudande.

 

Psykologi
De psykologiska aspekterna tas fram för att förstå kundens livsstil och beteendemönster. Här är det bra att få fram aktiviteter, intressen och åsikter för att förstå vilka värden som kan vara intressanta för kundgruppen. Åsikter, personlighet, attityd och värderingar är ofta nära kopplade med kundens livsstil. Exempel på när man lyckats anpassa sitt erbjudande efter kundens psykologiska kriterier är Accor Hotels som introducerade ett nytt hotell baserat på kunder som uppskattade effektivitet och flexibilitet. I hotellet hade de mat 24 timmar om dygnet, automatiska checkouts, biluthyrning osv. Å andra sidan finns det hotell som fokuserar på konst, gammalmodig design, personlig service och riktar sig till dem som värdesätter en klassisk stil.

 

En annan aspekt av psykologin är att undersöka kundens motiv och förväntningar på din produkt eller tjänst. Varför behöver de din produkt? Är de utifrån rationella motiv, som vilken nytta din tjänst gör? Eller mer irrationella som status eller känslomässig njutning? Kanske finns det grupper som söker olika förmåner med din produkt eller tjänst. Ett klassiskt exempel på detta är att dela in flyg i första, andra och tredje klass.

 

Undersöker ni värderingar är det värdefullt att se om era värderingar stämmer överens med kundens värderingar.

 

Enklaste sättet att studera de psykologiska aspekterna är genom djupa intervjuer eller fokusgrupper. Här har du möjlighet att verkligen lära känna din potentiella kund och fråga hur de uppfattar ditt varumärke och ditt erbjudande. Men självklart går det även att söka på andra liknande studier och undersökningar på nätet.

Persona

Till skillnad från en målgrupp är en persona en mer definierad person som får agera talesperson eller stereotyp för en målgrupp. Den är bra att ta fram om målgruppen är svårdefinierad eller liten. Personan kan därför vara bra att använda när man utvecklar sitt erbjudande och kommunikation.

 

Personan är en person som du kan se framför dig. Denna har intressen, personlighet, beteende, ålder, yrke, civilstånd, värderingar osv. Med andra ord, allt som gör en till människa. Exempelvis kan det vara studenten Maria som tycker om sport och matlagning och är en riktig glädjespridare. Eller småbarnspappan och Södermalmsbon Olle som är en intresserad av musik och mänskliga rättigheter.

 

Tänk på att hellre ha för mycket detaljer än för få, när du tar fram en persona. Ett tips är att börja i din målgrupp och försök att skapa en stereotyp bild av en person som får tala för den gruppen. Hur skulle en representant för målgruppen se ut? Finns det en idealbild eller person som målgruppen strävar efter att bli? Vad har denne för personlighet och beteende? Försök att ta reda på så mycket du kan om din målgrupp för att kunna skapa dig en persona.

Att vända sig till alla

Du har en tjänst och produkt du tycker passar alla och vill marknadsföra det till en sådan bred publik som möjligt (alla). Hur gör man då?

Att försöka inkludera alla och göra alla nöjda är otroligt svårt. Som mottagare vill man känna att “det här talar verkligen till mig”. Risken är att marknadsföringen blir för spretig och opersonlig vilket leder till att ingen grupp känner sig träffad. En sådan kampanj kan bli väldigt dyr och det finns alltid ett bortfall med människor som inte tycker om den. Som startup har du knappa resurser till en början och därför vill du använda dem så effektivt som möjligt. Ju mer specifik du är när du riktar dig till kundgrupper, desto mer ökar träffsäkerheten.

 

Hur väljer jag kundgrupp/målgrupp då? Du väljer de grupper som är mest köpstarka. Har du en innovativ produkt kan det vara en fördel att först vända sig till “Early adopters”, de som med större sannolikhet väljer nya produkter före alla andra och som kanske agerar lite frontfigurer för de andra. Men de mest köpstarka grupperna är de viktigaste. Särskilt om du har begränsat med kapital. Sedan finns det även en risk i att vara alltför snäv och “lägga alla ägg i en korg”, då finns det också en risk i att ingen känner sig träffad. Därför är det mycket viktigt att vara flexibel och beredd att ändra din produkt eller tjänst, alternativt din målgrupp.

 

Vet man inte vilka man ska prioritera kan man sprida ut sina kampanjer över flera eller bara chansa och se vad utfallet blir. Oavsett om du har en snäv grupp eller inte är det bra att sprida ut det lite för att hitta oupptäckta grupper. Men vänder du dig till alla kan du bli för generell. I detta fall är det bra att vara lite mittemellan, inte för mycket och inte för lite.

Arena

Likt ett community är en arena den plats eller nätverk som du hittar din målgrupp i och kan få ett värdeskapande utbyte på. Begreppet är brett och innefattar många olika typer av arenor och storlekar. Arenor återfinns i alla branscher, exempelvis bokklubbar, bilmässor, starta-eget events, sociala medier som Facebook och så vidare. Vart det än finns en grupp eller ett community med människor som samlas kring ett gemensamt syfte är en arena. Att använda sig av passande arenor för bolaget ökar träffsäkerheten i den strategiska marknadsföringen.

Vilka arenor ska du synas på?

I den strategiska marknadsföringen behöver du ha klart för dig vilka dina kunder och din målgrupp är, vad de är intresserade av och vart de håller till. Detta grundarbete krävs för att ha möjlighet till att identifiera passande arenor.

 

Du bör synas i de arenor din målgrupp håller till i eller på annat sätt tar del av. Oavsett om det handlar om att marknadsföra sig på LinkedIn, ställa upp en monter på en mässa eller sponsra ett idrottslag för ungdomar. Det behöver nödvändigtvis inte generera direktförsäljning utan kan vara en varumärkesbyggande arena.

 

När du väl ska välja arenor bör du gå igenom

 • Målet med arenan på kort sikt?
 • Målet med arenan på lång sikt?
 • Vill du att närvaron på arenan ska ha en direkt påverkan på försäljningen eller är syftet kanske att bygga upp varumärket?

 

Ibland vill man vara med och sponsra något som är av samhällsnytta, och som kanske inte ger en direkt intäkt, men visar på Goodwill. Där det är mer hjärta än hjärna som spelar in.

 

Oavsett vilket syfte du har är det viktigaste att du förbereder dig för att det krävs arbete och engagemang för att närvaron på arenan ska ge avkastning. Och ofta räcker det inte med att passivt synas utan du behöver själv ta initiativ och knyta kontakter och bygga relationer med människor.

Tonalitet – Hur företaget vill uppfattas 🎬


Om varumärket var en riktig person, så hade tonaliteten varit dess röst och språkbruk. Tonalitet beskriver hur ett företag formulerar sig, alltså dess ordval och den attityd som lyser igenom. En och samma mening kan betyda olika saker, beroende hur det förmedlas till sin mottagare. Det kan vara ett företag som har en humoristisk ton, en kaxig uppstickare eller ett företag med en akademisk ton. Tonaliteten beror på varumärkets personlighet, värderingar, kontext eller situation och vilken målgruppen är. Du kan fortfarande ha samma personlighet men använda olika tonalitet beroende på om det är ett barn eller en pensionär du talar till. Det kan även skilja sig om du kommunicerar på företagets kundtjänst än på din reklamfilm. Eller om du är personlig på Instagram jämfört med professionell på Hemsidan och LinkedIn. Men tänk även på att din framtoning förmedlar den känsla du vill att mottagaren ska känna i just den situationen.

 

Företag som inte arbetar med sin tonalitet kan upplevas som spretiga och opersonliga. Att ha en tonalitet som stämmer överens med varumärkets personlighet och är någorlunda konsekvent över tid ökar trovärdigheten. Men detta betyder inte att varumärken inte kan omprofilera sig, snarare tvärtom. Har man haft en tonalitet som man märker inte stämmer överens med företaget personlighet eller målgrupp kan det vara sunt att byta tonalitet.

Hur utformar man sin tonalitet?

Tonaliteten är en del av den strategiska marknadsföringsplanen. Innan du kan börja utforma tonalitet behöver du ha identifierat företagets värderingar, skapat en affärsplan och veta vem kunden är. När du gjort detta kan du ställa er frågorna:

 • Vilka är våra värderingar?
 • Vad är vår mission? (Ex varför startade vi bolaget? Vilken nytta tillför vi?)
 • Hur vill vi bli uppfattade?
 • Vad vill vi förmedla för budskap?
 • Vad vill vi förmedla för känsla?
 • Hur kommunicerar kunden och hur tar kunden in information?
 • Hur ska vi kommunicera vårt budskap så att kunden förstår?
 • Hur anpassar vi vår tonalitet beroende på situation eller person?

 

Finns det flera målgrupper kan det kännas svårt att hitta en gemensam tonalitet för alla. Då kan det vara bra att skapa olika personas som får representera varje målgrupp, för att därefter anpassa tonaliteten. Ofta känns det lättare när man föreställer sig att man har en konversation med en verklig person med verkliga intressen. Anledningen till varför man ska anpassa sin tonalitet är för att vår hjärna hela tiden försöker hitta minsta möjliga ansträngning för att bearbeta inkommande information. Det gör att vi människor föredrar kommunikation som känns bekant och familjär.

NABC-pitch 📄

Förr eller senare kommer du att behöva pitcha (presentera) din idé eller ditt bolag för potentiella kunder, finansiärer och andra intressenter.

Nedan finner du en redigeringsbar mall för NABC-pitch.

Till mallen!

Oläst

Storytelling 🎬

Vad är storytelling och hur skapar man en sådan? 🎬


Att skapa en berättelse kring företaget kan förstärka upplevelsen. Storyn är ofta en dramatisering av något som både kan vara sant eller osant beroende på vad det är för företag. Det man vill göra med storytelling är att bygga en “tycka om”-känsla och en starkare anknytning som hjälper mottagaren att komma ihåg företaget. Storytellingen behöver varken vara avancerad eller sann, den kan vara påhittad så länge den är sann för företaget. Det viktiga är att den känns autentisk och involverande, och att den har ett budskap som klargör eller förstärker varumärket. Den ska även skapa uppmärksamhet genom att det finns ett underhållningsvärde, provokation, nyhetsvärde, ärlighet eller är intressant på ett annat sätt. Mottagaren behöver känna att den blir indragen i storyn. Storyn får inte uppfattas som löjlig, oseriös eller för säljande, utan den behöver innehålla någon form av substans. Och den bör gå i linje med företagets tonalitet, personlighet och värderingar.

 

Ett vanligt sätt att bygga storytelling är att berätta om företagets ursprung eller hur det hela började. Det fungerar ofta då det kan bli mer personligt och man förstår grundtanken till företagets existens. Ett exempel på en sådan storytelling är Tetrapacks historia. En förpackning låter inte speciellt intresseväckande i sig men vet man om vilka fördelar denna enkla förpackning gav, samt att den ersatte mjölk i glasflaskor så blir historien intressant. Särskilt nu i efterhand när det gått så många år.

Oläst

Grafisk profil

Vad är en logotyp och hur bestämmer man en sådan?

Logotypen innehåller oftast företagsnamnet, men kan även bestå av en symbol eller både namn och symbol. En logotyp är ofta det första visuella intrycket man får av ett företag. Den är karaktäristisk för företaget och ska spegla varumärkets personlighet och tonalitet. Är bolaget en kaxig uppstickare kanske loggan sticker ut i jämförelse med andra företag i samma bransch. Eller om företaget vill vara klassiskt och tidlöst så kan loggan vara mer neutral. Man kan även se vissa mönster inom olika branscher. Stereotypen för ekologiska produkter är ofta en grön färg och blått kan ofta förknippas med utbildning. Högteknologiska eller högkvalitativa designprodukter tenderar att ha svarta logos och rött är en varningsfärg som kan användas för att snabbt locka till sig uppmärksamhet. Det positiva med att följa branschens normer är att det kan vara lättare för mottagaren att få rätt uppfattning om varumärket och vad det är för typ av produkt. Våra hjärnor tycker också om genvägar och att bearbeta information på lättast möjliga sätt. Nackdelen är däremot att det kan vara svårt att sticka ut gentemot sina konkurrenter eller andra i branschen. Ibland kan det vara positivt att gå emot normer och därigenom sticka ut. Att välja logga handlar väldigt mycket om tycke och smak. Då är det viktigt att gå tillbaka till företagets tonalitet och målgrupp. Vilka värderingar har vi? Hur vill vi uppfattas? Hur kommunicerar vi det till vår målgrupp? Logotypen bör gå i linje med varumärkets personlighet och tonalitet.

 

Tänk på att logotyper ofta går i trender. Idag är det exempelvis inne att ha en logotyp som är avskalad. Så kanske det inte kommer att vara om några år.

Ska man köpa eller göra en egen logotyp?

I en startup har man ofta många andra utgifter man hellre vill prioritera. Då kan det vara värt att göra en egen logga till en början eller beställa en billig sådan från en internationell designer. Du kan börja med att undersöka vad som är typiskt för just din bransch eller andra bolag med samma typ av värderingar men kanske i andra branscher. Ser du några mönster som du vill följa eller som du vill sticka ut ifrån? Du kan börja med att leka med olika typsnitt och färger för att på så sätt få en grund.

 

Använder du en AD (Art director) eller en grafiker är fördelen att de ofta har kunskap om formgivning, ex kan de se samband mellan bokstäver och hur långt avstånd det ska vara för att vara optiskt rätt för ögat (så enkelt som möjligt för hjärnan att bearbeta). Väljer du att låta någon annan göra logotypen är det viktigt att du gör ett förarbete för att öka chanserna till att få en passande logga. Det du bör konkretisera är:

 • Typ av verksamhet och produkt/tjänst.
 • Företagets värderingar?
 • Varumärkets personlighet och tonalitet?
 • Målgrupp?
 • Hur företaget vill bli uppfattade?
 • Om du ska följa några branschnormer eller inte?
 • Vilken/vilka färger ska ni ha och varför?
 • Vill du ha en modern logga som är inne just nu eller en som även funkar om 10-15 år?
 • Hur ser konkurrenterna ut?

 

Designers har sällan samma kunskap och erfarenhet av ditt företag eller din bransch som du har. Därför kan det bli dyrt att låta de göra förarbetet och risken är större för att det blir fel. Oavsett hur du gör i början finns det alltid en möjlighet att ändra logga i framtiden när företaget växt till sig lite.

Vart vänder jag mig?

På nätet finns det många olika program man kan använda sig av för att skapa en logotyp. Det finns både gratisprogram och billiga sådana som kostar allt från några hundra kronor till några tusen kronor. Word, Google Fonts, Logaster, Photoshop och Illustrator är alla programvaror du kan börja på. Du kan även vända dig till sajter för internationella konsulter och hobbyfixare, som exempelvis Upwork eller Fiverr (finns många fler med en enkel Google-sökning). Där kan du exempelvis lägga 500 kr på att beställa loggor från 5 olika grafiker eller välja en du har ett närmare samarbete med. Det behöver inte vara så krångligt till en början. Och du behöver inte vara rädd för att ändra logga i efterhand, även om den är karaktäristisk för bolaget. Det är lättare att ändra en logga men behålla varumärkets värderingar än att göra tvärtom.

Grafisk profil

En grafisk profil innefattar företagets logga, färger, typsnitt, bilder, visitkort, mejlsignaturer, print och så vidare. Denna profil hjälper ditt företag att se enhetligt ut genom att ha en röd tråd i den grafiska kommunikationen. Att samla allt grafiskt material hjälper även de anställda att arbeta under samma paraply så att man inte blir godtycklig i sin kommunikation. Tips är att lägga en stund på att implementera den grafiska profilen på alla datorer eller i allas konton så att dina kompanjoner/kollegor inte behöver tänka på typsnittet eller mailsignaturen är rätt när de kommunicerar för bolagets räkning.

Oläst

Hemsida

Hur gör man en hemsida?

Det första du ska göra innan du bygger en hemsida är att köpa ditt domännamn så snabbt du kan! Det är billigt och du slipper riskera att någon kommer över ditt tänkta företagsnamn och köper domänen innan dig.

 

Du kan antingen skapa en hemsida själv med hjälp av ett hemsideverktyg eller färdiga hemsidemallar. Ofta erbjuder webbhotellen dessa typer av tjänster, eller så kan du anlita en konsult eller webbyrå som kan bygga hemsidan åt dig. Det senare alternativet kommer att kosta mer och det beror helt på hur stort behov du har av att anpassa din hemsida. Har du en digital tjänst som utgår från hemsidan får du räkna med att lägga ut utvecklingskostnaderna. Men ska du bara ha en enkel “Om oss”-hemsida eller en enklare webbshop finns det ofta färdiga och billiga mallar du kan börja med.

 

Oavsett om du väljer att göra den själv eller anlita någon extern bör du göra ett utkast på hur hemsidan ska se ut. Att göra en brief drar även ned kostnaderna för hemsidebyggandet om du använder en extern part.

 

Först börjar du med att ta fram en trädstruktur så att du får en översikt över hemsidans alla undersidor och funktioner. Vad ska finnas på startsidan? Vill ni exempelvis ha en välkomsttext, berätta om vilka ni är, visa samarbetspartners, ha ett kontaktformulär osv? Du ska ha klart för dig vad syftet och målet med hemsidan är. Ska det vara en kontaktsida, en e-handel eller ska det vara något annat? Har du tagit fram en grafisk profil för företaget bör denna vara med i utkastet. Du kan även använda andra hemsidor som inspiration och referenser över funktioner och design för att lättare visa hur du vill ha det.

 

Glöm inte att du alltid kan göra ändringar och lägga till information i efterhand. Hemsidan behöver inte vara så omfattande i början. Det är viktigare att du har en grund som är skalbar som du sedan kan bygga vidare på. I början kanske det räcker med att ha en hemsida som beskriver din tjänst eller produkt och en undersida med kontaktformulär eller kontaktuppgifter. Det behöver inte vara mer avancerat än så till en början.

Oläst

Print

Vilket tryckmaterial ska man ha och hur gör man?

I och med digitaliseringens intåg har mer och mer print kommit att bli digital. Precis som att du kan ha fysiska visitkort och fysiska broschyrer eller flyers så kan du ha dem online. Fördelen med digitalt printmaterial är att det mer lättillgängligt och kostnadseffektivt. Och självklart är det miljövänligt. Digitala broschyrer kan finnas på hemsidan eller som en dold länk i din mejlsignatur, exempelvis “Klicka här för att läsa mer”.

 

För att skapa printmaterial börjar du med att skapa en layout på hur den ska se ut. Har du gjort din grafiska profil redan underlättar det väldigt mycket. Du kan utgå ifrån färdiga mallar för layouter eller be en konsult eller ett tryckeri designa ditt material. På internet hittar du oändligt med färdiga mallar och ofta har de enkla verktyg där du kan anpassa mallen till hur du vill att den ska se ut. Sedan behöver du ha ett utkast på den information du vill ska finnas på mallen och var den ska finnas. Vart vill du ha rubriker, brödtext, bilder och så vidare.

 

Valet mellan fysiskt och digitalt printmaterial beror självklart på vilken bransch du verkar i. Rör du dig på en techmässa är det fördelaktigt att göra det digitalt men är du i en mer konservativ bransch kanske du vill ha en del fysiskt printmaterial.

 

Väljer du fysisk print kan du beställa det från ett tryckeri online eller gå till ett tryckeri i din hemort. Fördelen med att gå till ett fysiskt tryckeri är att du kan känna på materialet och att det oftast går snabbare att att få materialet. Däremot är det oftast billigare att beställa online från ett utländskt tryckeri. Tipset då är att gå till en välsorterad pappersbutik för att fråga och känna på den typen av papper som du tänkt beställa från onlinetryckeriet. Då får du en känsla för vilket typ av papper eller vilken tjocklek du vill ha på dina trycksaker.

 

Skriv inte ut ditt printmaterial hemma, även om du har tjockare papper. Det blir sällan samma professionella känsla som ett tryckeri kan ge.

Oläst

Digital marknadsföring 🎬

Vilka sociala plattformar passar mitt företag? 🎬


Det finns otroligt många sociala plattformar och sociala medier som ditt företag kan synas på. Men det beror helt på vad du har för produkt och tjänst samt hur och var din målgrupp är. Behöver du uttrycka dig i längre texter så är det bra att fokusera på en plattform som är utformad för det, exempelvis Facebook eller bloggar. Når du din målgrupp när de är i sin professionella roll kanske LinkedIn lämpar sig bättre. Har du en visuell produkt eller tjänst som inte behöver så mycket text kan Instagram, Snapchat eller Youtube vara bra plattformar. Allt beror på vad du har för typ av produkt eller tjänst, vilken bransch du verkar i och vart dina potentiella kunder håller till. Du behöver inte vara aktiv på alla plattformar om inte dina kunder finns där. En rekommendation är dock att du bör registrera ett konto i ditt företagsnamn på alla plattformar du kan tänka dig. Lite som att vara snabb med att registrera domännamn, hinner någon annan före kan det bli dyrt eller till och med omöjligt att köpa loss kontot sedan. Och man vet heller aldrig om plattformen blir intressant om några år.

Vad ska man kommunicera?

Din kommunikation beror helt på vad ditt budskap är, vem kunden är och vad denne vill höra samt ditt varumärkes tonalitet och personlighet. Ska du lägga upp betalda annonser på plattformen eller eget material på ditt egna konto. I så fall är det väldigt olika kommunikation som gäller. På reklamkampanjer kanske syftet är att sälja eller attrahera nya kunder. Medan det i de egna kanalerna mer är för att bygga varumärke och kundrelation eller visa upp företaget som en attraktiv arbetsplats. Tänk på att en konsument mottar upp till 10 000 reklambudskap varje dag. För att ditt företag ska kunna sticka ut från reklambruset behöver din kommunikation vara intresseväckande och gärna engagerande. Inlägg som är engagerande har större chans att bli ihågkomna och innehåller ofta värdefull information om vad kunderna tycker. Kommunikationen måste även kännas autentisk och som att det är verkliga människor bakom företaget. Kommunikation som bara handlar om produkter eller om företaget utan förankring i verkligheten riskerar att försvinna i reklambruset. Ett tips för att få lite variation kan vara att uppmärksamma vad som händer i världen eller om det är en speciell dag i kalendern, som exempelvis Internationella kvinnodagen.

Ska man leverera samma budskap på alla sociala plattformar?

Ingen social plattform är den andra lik. Varken i hur de används, vad de är till för, vilka tider på dygnet de används eller vem konsumenter är när den använder den. En enskild konsument kan agera på många olika sätt beroende på vilka motiv och behov den har på just den plattformen. Är konsumenten sitt professionella jag eller sitt privata jag? LinkedIn är ingen typisk plattform för att bara sitta och scrolla inlägg, medan Instagram och Facebook är det. På Facebook har konsumenten oftast mer tid att läsa text och förväntar sig mer text där än på Instagram. Däremot är genomsnittstiden som en konsument spenderar när den scrollar igenom sitt nyhetsflöde 0.25 sekunder per inlägg på Facebook. Därför behöver inlägget väcka intresse för att konsumenten ska vilja engagera sig i inlägget. Du kan leverera samma budskap på olika plattformar så länge du gör det på olika sätt. Försök att ta reda på hur din målgrupp använder plattformen, vilket typ av innehåll som engagerar dem och vilken tid på dygnet de använder den. Instagram används oftast som en fritidssyssla när det finns lite “dötid” över. Som på morgonen eller kvällen, när de är påväg till och från jobbet, eller på sina raster. På LinkedIn kanske du inte ska skapa inlägg måndag förmiddag då många är upptagna att komma igång efter helgen. Fredag eftermiddag och på helgen är inte heller optimalt när det kommer till LinkedIn. Försök att segmentera målgruppernas beteende på plattformarna så att du kan öka träffsäkerheten.

Att börja sälja innan man har produkten

Ett bra sätt att testa sin idé på marknaden är att börja “sälja” innan produkten ens finns. Det kan vara genom att börja bygga upp en hype på sociala plattformar och be potentiella kunden förbeställa produkten eller skriva upp sig på en intresselista. Det kan även vara för att börja kommunicera med sin tilltänkta kundgrupp och ta reda på vad de vill ha. Du kan gå så långt att du skapat din affärsplan, tonalitet, grafiska profil, produktbilder och så vidare. Men du har ännu inte börjat producera din produkt eller tjänst. På så sätt kan du se hur det mottas och vad det finns för verkligt intresse, innan du börjar investera resurser på att ta fram din produkt eller tjänst.

A/B tester

A/B tester kallas den process där man testar två olika versioner av ett budskap. Det kan vara två olika versioner av en annons, hemsida, email, rubrik och så vidare. Om du exempelvis testa två annonser där de har samma text med två olika bilder, så visar du ena annonsen för hälften av mottagarna och den andra annonsen för den andra hälften, under samma tidsperiod. På så sätt kan du se vilken version som är den mest populära genom att se hur många som klickat, hur länge de stannat på sidan och hur många som gjort en beställning.

 

A/B tester hjälper dig att se vilka färger, ord, meningar, bilder, recensioner och andra saker som mottas bäst av din målgrupp. Detta för att säkerställa att du använder dina resurser så effektivt och träffsäkert som möjligt. Särskilt i början då man oftast har begränsat med tid och kapital.

 

Typiskt för A/B tester är att man har två likadana versioner förutom att man ändrat en sak, exempelvis en rubrik eller en färg. Detta för att på ett tydligt sätt se om färgval eller ordval gör skillnad hos mottagaren. Man kan även testa två helt olika versioner för att se hur de mottas. Nackdelen är dock att du inte vet om det var färgen, ordvalet eller bilden som gjorde att mottagaren föredrog den ena över den andra. Försök att göra A/B tester med täta mellanrum för att säkerställa att du håller dig relevant. Du kan alltid göra A/B tester för flera versioner samtidigt. Allt är upp till dig och hur mycket tid du har.

Omprövning av strategi och trender

I den digitala världen förändras saker mycket snabbt. Det som fungerade idag kanske inte fungerar på måndag. Därför är det väldigt viktigt att med täta mellanrum ompröva sin strategi för att hela tiden vara relevant för mottagaren. Självklart har du en grundläggande strategi som genomsyrar hela ditt arbete. Men det är de små tilläggen och anpassningarna som hela tiden måste omprövas. Genom att vara observant på vilka trender som går just nu kan du anpassa och testa olika sätt att kommunicera digitalt. Exempelvis kanske Vlogformatet är väldigt inne just nu där du kanske kan testa en Team-take-over på din sociala plattform. Där du eller dina kollegor vloggar om vad som händer på bolaget.

 

Tipset är att ha en viss spridning i vilka du följer för inspiration kring digital marknadsföring. Är du inom byggbranschen, som är en rätt konservativ bransch, kanske du inte ska kolla så mycket på hur andra byggbolag marknadsför sig digitalt. Istället kan du se på branscher som generellt sett är i framkant med digital kommunikation. Modebranschen och techbranschen är ofta tidiga med trender och är uppfinningsrika i sitt sätt att kommunicera.

 

Omprövning av strategier och test av trender gör du enklast genom nulägesanalyser och A/B tester. Men tänk på att inte avvika för mycket från din grundläggande strategi. Väljer du att hoppa på en trend så se till att den passar ditt varumärke och tonalitet. Du får inte glömma vad ditt företag står för och vilka ni är.

Oläst