Ordlista

Det är mycket vanligt, inte minst i startup-världen, att exempelvis förkortningar eller engelska termer förekommer. Och det kan av förklarliga skäl vara svårt att komma ihåg alla begrepp i huvudet. Därför har vi helt enkelt skapat ett startup-lexikon! Har du stött på begrepp eller fraser? Hör gärna av dig till oss på info@yuncture.com så lägger vi in det i lexikonet.

A

A/B-Test – Tester av en produkt, hemsidedesign eller liknande, som visar två olika versioner för att få reda på vilken version som är mest tillfredställande för kunden.

Accelerator – Ett forum som hjälper etablerade företag under en begränsad tid.

Action plan – Är en aktivitetsplan, där bolaget punktar ned mindre och större aktiviteter som behöver göras för att uppnå ett visst mål.

AD – (Art Director), är den person i bolaget som ansvarar för grafisk profil, logotyp och liknande.

Ad hoc – En tillfällig lösning, alternativt en lösning för just ett specifikt ändamål.

Adjungerad – En person som “gästspelar” på styrelsemöte. Denne har ingen rösträtt.

Advisory board – En grupp av mentorer som nödvändigtvis inte behöver vara anställda eller få ersättning av bolaget.

Adwords/Ads – En tjänst på Google som hjälper dig att annonsera rätt.

Affärsmodell – Affärsmodellen beskriver ens bolags intäktsströmmar och kostnader, och hur man arbetar för att förbättra respektive område.

Agilt (att jobba agilt) – Flexibelt arbetssätt.

AI – (Artificiell Intelligens), är ett begrepp som beskriver tekniken om “intelligenta” maskiner och datorer.

Aktieägaravtal – Avtalet mellan befintliga aktieägare i ett bolag, som beskriver hur

Approach (att ”approacha”) – Beskriver strategin på hur man ska ”komma närmare” en potentiell kund, målgrupp, potentiell samarbetspartner m.m.

Arena – En plats där du hittar din målgrupp och kan få värdeskapande utbyte på.

AR – (Augmented Reality/Förstärkt verklighet), beskriver tekniken om en verklighet som har en pålagd, virtuell version. Exempel på detta är Pokemon Go.

A-runda – Investering i bolaget med syfte att växa snabbare (expandera).

Avyttra – Sälja av hela, eller delar av sitt aktieinnehav.

B

B2B – (Business to business). Bolag som riktar sig till bolag.

B2C – (Business to consumer). Bolag som riktar sig till privatpersoner.

Back-end – Används vid det tekniska uppbyggandet av en produkt (exempelvis en app). Back-end är de bakomliggande funktioner som är grunden till att produkten fungerar.

Boka (att boka) – Slang/förkortning inom bokföringen. Förklarar att man ska bokföra in på ett visst konto.

Bootstrapping – När bolagsgrundaren måste förlita sig på besparingar och familjens/vänners kapital i början av företagsresan.

Bottom line/Sista raden – Årets resultat i resultatrapporten.

Borgen – En fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan.

Borgenär – En person/aktör som har en fordran mot någon annan.

Branding – Ett uppsamlingsbegrepp som beskriver arbetet att förstärka och förbättra bolagets varumärke.

Breakit – En av de större startup-relaterade tidningarna som finns i Sverige.

Bryggfinansiering – Är en större investering som oftast används innan en börsintroduktion.

Bubbla – Ekonomiskt slang som beskriver en oftast oförståelig tillväxt i ett bolag eller marknad. Ett exempel är “IT-bubblan” på 2000-talet.

Burn rate – Det belopp man går med förlust med innan intäkter kommer.

Business scope – En pågående diskussion av en affärsmöjlighet.

Buyout/Utköp – Innebär vid exempelvis en investering att man köper ut en aktör från delägandet i bolaget.

C

CAGR – (Compound Annual Growth Rate), är genomsnittlig årlig tillväxt i bolaget. Detta beräknas i procent.

CAPEX – (Capital Expenses), är utgifter för ett bolags nyutveckling av en produkt, framtagande av en ny tjänst eller ny investering i exempelvis maskiner. Motsats till OPEX.

Case – Ett projekt av något slag.

Cash flow – Kassaflöde.

CEO – (Chief Excecutive Officer), är VD i bolaget. Ytterst ansvarig för bolaget, efter styrelse och ägare.

CFO – (Chief Financial Officer), ansvarar för bolagets ekonomi.

Checkkredit – Används för att finansiera företagets rörelsebehov.

Churn rate – Är det kundbortfall som ett bolag alltid löper risken av. Att ha en låg churn rate är alltså mycket viktigt, inte minst i ett startup.

Closing – Den avslutande delen i processen av en investeringsrunda eller bolagsaffär.

Co-founder – Medgrundare i ett bolag.

COO – (Chief Operating Officer), ansvarar för det operativa arbetet i ett bolag.

Core business – Är den primära affärsidén eller produkten för bolaget. Ett exempel är Google, som är en sökmotor i grunden (core business), men som numera befinner sig på enormt många marknader. 

Covenant – Är ett krav som ens bank ställer när det ska utfärdas en kredit. Kravet kan vara antingen i form av finansiellt eller icke-finansiellt nyckeltal.

Co-working – Ett typ av kontorshotell, där syftet är att nätverka med de andra hyresgästerna. I co-working kan både startups och större bolag befinna sig.

CRM – (Customer relationship management), beskriver hur bolagets kundvård och kundrelation ser ut.

Crowdfunding – Ett alternativ för att ta in kapital i bolaget. Detta görs genom att bolaget får “förskottsbetalning” av privatpersoner eller andra företag online.

CTO – (Chief Technology Officer), ansvarar oftast för teknik, produktutveckling samt forskning i ett bolag.

D

DD – (Due Diligence), är en detaljerad analys av bolaget som exempelvis görs när nya investerare ska komma in i bolaget.

Deal Flow – Är, som det låter, ett flöde av något. Exempelvis flöde av potentiella kunder.

Decacorn – Ett bolag som värderas till minst tio miljarder dollar.

Delningseknonomi – En slags affärsmodell som innebär att fler personer “delar” på samma produkt. Exempel på detta är Uber.

DI – (Dagens Industri). En av Sveriges ledande företagstidningar, som informerar om näringslivet överlag.

Digitalisering – Ett mycket brett begrepp som beskriver hur en bransch eller ett bolag ”moderniseras” och utvecklas genom någon form av teknik.

Digital tvilling – Är en digital kopia av en fysisk produkt. Ett exempel kan vara en fastighet, där den digitala tvillingen på ett effektivt sätt beskriver strukturen, uppbyggnad, avtal m.m.

Disruptiv – En person eller ett bolag som revolutionerar en marknad med sin idé.

Doer – En person som är mycket effektiv och “får saker gjorda”.

Downsizing – Skära ned i personal för att minska kostnader. 

Dragning – En presentation.

Draknästet – Ett mycket populärt event-format där bolag pitchar sina idéer för en etablerad panel (oftast framgångsrika investerare).

DuPont – En form av kalkyl som beräknar ens nyckeltal.

E

Early adopter – Är en kundgrupp som befinner sig tidigt i bolagets resa. Dessa har snappat upp produkten, och vill använda den innan “den stora massan” gör det.

Earn out – Är en tilläggsköpeskilling som ofta förekommer vid bolagsförvärv. Earn out är en prestationsbaserad bonus som kan betalas ut år efter att förvärvet är klart, beroende på överenskommelsen.

EBIT – (Earnings Before Interest and Taxes)

EBITA – (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization)

EBITDA – (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Elevator pitch/Hiss-pitch – En presentation av ens bolag på runt 15 sekunder.

Emission – Utgivning av värdepapper, oftast i form av aktier.

Employer branding – Beskriver hur bolaget uppfattas av ens anställda. Ett bolag med god employer branding har lättare att rekrytera, och behålla, personer i bolaget.

EV – (Equity Value). Företagsvärdering.

Exit – När man säljer vidare sitt bolag.

Expansion – När bolaget växer, antingen genom att etablera sig på fler geografiska områden, eller med fler produkter än tidigare.

F

FAANG – (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), är ett samlingsbegrepp för de mest attraktiva (för anställda och arbetssökande) bolagen i Västvärlden.

Filantropi Är någon form av välgörenhet som kan komma från bolag, privatpersoner eller liknande. Exempel på filantroper är Bill Gates och Warren Buffet.

Filial – En “underavdelning”. Exempelvis kan man starta ett filialkontor om bolaget vill expandera till andra geografiska marknader.

Finansieringsrunda/Runda – En period där bolaget tar in mer kapital.

Fintech – (Financial tech). Digitalisering i finansbranschen.

Fission – Motsats till Fusion. Innebär med andra ord att ett bolag delas upp, exempelvis pga. att ett kompanjonskap upphör.

Flaggskepp/Flaggskeppsbutik – Är en butikkedjas största butik, sett till mest marknadsfört eller omsättningsmässigt.

Flaskhals – Är någon del i företaget, marknaden m.m. som gör processen långsammare. Ett exempel i ett bolag kan vara en duktig och effektiv säljavdelning, men en långsam produktion.

FMA – (First Mover Advantage). När du är först på marknaden med din idé. Då gäller det att “plocka” marknadsandelar, snarare än att vara lönsam.

FOMO – (Fear Of Missing Out). Där det uppstår en risk att man går miste om en lönsam eller värdefull möjlighet av något slag.

Forward funding – En finansieringsmodell där man får kapitalet innan affären är helt klar.

Freemium – En affärsmodell (vanlig bland appar) som låter kunden använda produkten gratis, men med möjlighet till fler funktioner om man betalar. Exempel på detta är Spotify.

Front-end – Används vid det tekniska uppbyggandet av en produkt (exempelvis en app). Front-end är det användaren ser, dvs. gränssnittet.

Fullstack – Är en mjukvaruutvecklare som besitter en mycket bred kunskap inom området.

Fusion – Motsats till Fission. Innebär med andra ord en sammanslagning av minst två olika bolag.

Företagshypotek – Där företaget tecknar lösa tillgångar i företaget som säkerhet, exempelvis sitt varulager.

G

Gamification – En produkt eller tjänst som skapar en lättsam känsla via spel. Ett exempel på detta är Nike+ Run Club.

Gasell – Årlig utmärkelse från Dagens Industri till bolag som utvecklas snabbt.

GDPR – Den senaste personuppgiftslagen.

Goodwill – Förklarar värden i ett bolag som överstiger det bokförda värdet på bolagets tillgångar. Exempel på detta kan vara välkänt varumärke.

Go to Market-strategi – Är, som det låter, en plan på när produkten eller tjänsten kan börja säljas. Detta är en viktig fråga för både bolaget och investerare.

H

Hit rate – Förklarar hur stor andel potentiella kunder som faktiskt blir en betalande kund.

Hockeyklubba – En tillväxtskurva för ett bolag som oftast är osannolikt positiv.

Horisont – En term för investerare, som förklarar på hur lång sikt man vill ha sitt ägande i ett specifikt bolag.

Hostile takeover – Innebär en aktion som gör det möjligt att ett företag på ett oetiskt sätt kan ta över ett annat bolag, och därefter få total makt över det. 

HR – (Human Resources), är den person eller avdelning i bolaget som ansvarar för rekrytering, personalvård, kompetensutveckling, löner m.m.

Hub – Ett område/kluster där exempelvis startup-bolag kan befinna sig.

Hurdle rate – En avkastningsnivå för att bolaget ska vara intressant för investerare.

Hybrid – Är detsamma som kombination av något slag. 

I

Incitament – En extra motivation till att uppnå ett mål i bolaget. Ett incitament kan exempelvis vara en bonus till de anställda om man uppnår en viss omsättning.

In house – Bolaget har kompetensen anställd. Motsats till “Outsource”.

Inkubator – Ett forum som hjälper nystartade bolag (eller idéer) under en begränsad tid.

Innovationshöjd – Innebär hur innovativt ett bolag är. Ju högre innovationshöjd, desto mer innovativ är affärsidén och bolaget. Många investerare och statliga finansieringsaktörer kräver en hög innovationshöjd för att bidra med kapital till bolaget.

Innovatör – En person som driver ett innovativt företag.

Insolvens – Innebär att företaget inte längre har möjlighet att betala av sina skulder, dvs. att man är på ekonomiskt obestånd. Insolvens kan hända för både bolag och privatpersoner.

Intraprenör – En anställd som driver utveckling och förändring i det bolag den befinner sig i.

Investmentbolag – Ett bolag som investerar i andra bolag, i syfte att få en framtida lönsamhet i dessa. För att klassas som ett investmentbolag måste man inneha aktierna under en längre tid.

IoT – (Internet of Things), är en term som beskriver teknik i exempelvis fordon, apparater, maskiner och liknande.

IPO – (Initial Public Offering). Börsintroduktion.

J

Jarno – En referens till Jarno Vanhatapio, både grundare och VD i Nakd, samt en mycket aktiv ängelinvesterare.

Joint Venture – Då olika företag skapar ett gemensamt bolag för en satsning.

Juridisk person – En förening eller ett företag.

K

Kassako – En lönsam produkt eller tjänst i ett bolag.

Klä bruden – Att förbereda sitt bolag för en bolagsförsäljning, genom att under en tid “förfina” vissa nyckeltal som annars inte brukar vara så.

Know how – En person eller bolag som har ett stort kunnande inom ett specifikt område.

KonsortiumSe Joint Venture.

Konverteringsgrad – Är ett mått som beskriver den andel användare/besökare som faktiskt genomför en handling.

Konvertibel – Ett skuldebrev utgivet av ett bolag som kan konverteras till aktier i bolaget till en förutbestämd kurs.

KPI – (Key Performance Indicator). Se nyckeltal.

Kreditiv/Kredit – Är en överenskommelse med bank att få tillåtelse att ”lyfta kapital”, dock med maxgräns. Kreditivet måste mötas upp med en säkerhet från den som vill låna.

Köpeavtal – Avtalet som reglerar förhållanden i en bolagstransaktion. Avtalet innehåller bl.a. köpeskilling, när beloppet ska betalas ut och konkurrenssituation.

Köpeskilling – Betyder samma som pris. Dock används ordet köpeskilling oftast vid en bolagstransaktion.

L

Launch – Att lansera/starta upp något, exempelvis ditt företag eller hemsida.

Leads/Sales leads – Är detsamma som en potentiell kund.

Lean – Att arbeta sparsamt, men effektivt. Detta gäller både kostnads- och produktionsmässigt.

Lena En referens till Lena Apler, både grundare och styrelseordförande i Collector Bank, samt en mycket aktiv ängelinvesterare.

Likvidation – När man väljer att avveckla sitt bolag. Kvarvarande pengar används för att betala tillbaka skulder.

Locking – En klausul som innebär att ägare eller nyckelpersoner måste arbeta kvar i bolaget under en viss period, exempelvis två år.

LOI – (Letter of Intent). Ett icke-bindande dokument som avser två (eller flera) aktörers intention att samarbeta, gå ihop eller liknande.

Longtail – Ett bolag som sakta minskar i storlek, men ändå är lönsamt.

M

M&A – (Mergers and Acquisitions), är företagstransaktioner av något slag (förvärv, försäljning, hopslagning m.m.)

Machine learning – Ett begrepp som förklarar datorers inlärningsförmåga på “egen hand”.

Majoritet – Majoritetsandel i ett bolag, alltså ett ägande om 50,1 % eller mer.

Milestone/Milstolpe – Ett eller flera delmål som bolaget har satt upp.

Minoritet – Minoritetsandel i ett bolag, alltså ett ägande om 49,9 % eller mindre.

Moderbolag – Är ett bolag som äger mer än hälften (majoritet) av aktierna i ett annat bolag. Ett bolag med bestämmande inflytande i ett annat bolag kan också klassas som moderbolag.

Moderbolagsborgen  Om du inte kan betala tillbaka dina skulder kan det bli moderbolaget som blir återbetalningsskyldigt. 

“Molnet” – Då du sparar dina filer på en annan server än din egen dator. Exempel på molnbaserade tjänster är Dropbox och Google Drive.

Monopol En aktör som har total makt över en marknad. Ett exempel är Systembolaget, som är den enda aktören som får agera inom försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Multipel – Är en ofta förekommande parameter att multiplicera med ett bolags nyckeltal, för att få fram bolagsvärdet i en bolagsaffär. Exempelvis multipel 7 gånger bolagets rörelseresultat. Räknesättet skiljer sig dock mycket från aktör till aktör.

MVP – (Minimum Viable Product), är en första version av en produkt, som är precis tillräckligt för att få nyttig feedback från användarna.

Målgrupp – En stor massa potentiella kunder.

N

NDA – (Non Disclosure Agreement). Sekretessavtal.

NKI – (Nöjd Kund-Index). En utvärdering på vad dina kunder tänker om ditt företag, både på vad som är bra och mindre bra.

Noterat – Ett bolag som är noterat betyder att det finns på börsen (är börsnoterat).

Nyckeltal – Används för att beskriva ett bolags ekonomiska välmående. Det finns en mängd olika nyckeltal, exempelvis soliditet eller avkastning på eget kapital.

Nyemission – När ett bolag ger ut nya aktier för att få in pengar i företaget. Nyemission kan ges till befintliga aktieägare eller nya investerare.

O

Obestånd – Ett företag som inte kan betala av sina skulder är på obestånd.

OKR-dokument – En typ av modell på fördelning av ansvarsområden.

Oligopol – Ett fåtal aktör som har makt över en marknad. Ett exempel på en oligopol-baserad marknad är bensinstationer.

Onboarding – Är processen för en nyanställd att bland annat lära känna sina kollegor, företagskulturen, bolagets värderingar och kommunikation.

Open source/Öppen källkod – Beskriver en programkod som finns tillgänglig för alla, och kan användas utan att betala licensavgift till “kodägaren”. Ett bolag som använder sig av open source är Tesla.

OPEX – (Operating Expenses), är ett bolags löpande utgifter för att underhålla en produkt eller tjänst. Motsats till CAPEX.

Organisationsschema – Är en modell som beskriver hur bolaget är uppbyggt. Organisationsschema innehåller affärsområden, de anställda samt de anställdas interna förhållanden. 

Outsourcing – När man delegerar arbetsuppgifter utanför bolaget, ex: genom att anlita konsulter.

P

Passiv investerare – En person eller företag som “enbart” investerar i ett bolag med pengar, och inte är aktiv eller operativ i bolaget.

PE – (Private equity), är investeringar i icke-börsnoterade bolag.

Persona – En karaktär som beskriver din målgrupp på ett enklare sätt. Här beskrivs exempelvis ålder, intressen, yrke, geografisk position och liknande.

Personlig borgen – Innebär att man som privatperson blir återbetalningsskyldig om företaget inte kan betala skulden.

PM – (Promemoria), är ett kortfattat dokument som beskriver en specifik fråga och dess information. Ett PM kan exempelvis skickas till investerare, där du skriver kapitalbehov, ditt erbjudande och liknande.

Pilot/Pilottest – Ett första test av bolagets produkt eller tjänst.

Pitch – En presentation om sitt bolag. Exempelvis till potentiella investerare.

Pitch deck – Presentationsunderlaget i sig, ex: PowerPoint-slides.

Pivot – När ett bolag ändrar riktning, ex: byter målgrupp eller affärsmodell.

Pre-IPO – Beskriver finansieringsrundan innan ett bolag ska börsnoteras.

Pre-money valuation – Bolagsvärdering innan nytt investerat kapital.

Poach (att poacha) – Stjäla, ex: att stjäla en konkurrents kunder.

Portfölj – En term som beskriver ett innehav. Ett exempel kan vara ett riskkapitalbolag, som har en portfölj av investeringar i olika bolag.

Post-money valuation – Bolagsvärdering efter nytt investerat kapital.

PR – (Public Relations), är arbetet att främja ett bolags eller entreprenörs anseende.

Preferensaktie – Är en aktietyp som ger ägaren till aktien en företrädesrätt (vid utdelning eller likvidation) framför andra aktier, exempelvis A- eller B-aktier. Den ger också oftast en högre utdelning, men är samtidigt dyrare att investera i.

Preventivt – Förebyggande.

Proof of concept – Då en produkt eller tjänst är bevisat att det fungerar och fått betalande kunder.

Pro Rata – Används i investeringsdiskussioner. Betyder att man investerar i proportion till sin ägarandel.

Q

Q 1-4 – Förkortning på årets 4 kvartal.

R

R&D – (Research & Development), är en kostnadspost i ens bolag som beskriver utveckling och forskning av en produkt eller tjänst.

Revenue based financing – En typ av intäktskanal för investerare/finansiärer.

Revers/Skuldebrev – Är ett dokument som beskriver information om en skuld som en person ska betala tillbaka till en annan person.

Revisor – En person vars uppgift är att oberoende granska bolagets finansiella redovisning.

Risk/Reward – Är en typ av skala som en investerare använder sig av i att avväga just risken och potentiell lönsamhet vid en investering i ett bolag.

Roadmap – En form av tidslinje som ger en övergripande bild på när milstolpar ska vara klara i ett bolag.

ROI – (Return on Investment). Ett nyckeltal som investerare ofta kollar på. Beskriver när man får tillbaka sina investerade pengar.

Royalty – En typ av licens-baserad intäktsmodell där man får en procentuell provision på exempelvis omsättning eller per såld enhet.

Rullande 12 – Förklarar bolagets resultat och siffror de senaste 12 månaderna hela tiden.

Räkenskapsår – Den tid som omfattar bolagets redovisning.

S

SaaS – (Software as a Service), är en molnbaserad tjänst som tillhandahåller programvara över nätet.

Scale up – Ett bolag som har potential att växa kraftigt.

Seamless/Sömlös – En produkt eller funktion som är mycket enkel att använda.

Senior advisor – En mentor som nödvändigtvis inte behöver vara anställd eller få ersättning av bolaget.

SEO – (Search Engine Optimizer), är sökordordsoptimering.

Serieentreprenör – En person som är aktiv i många olika bolag samtidigt, exempelvis Elon Musk.

SHA – (Share Holders Agreement). Se aktieägaravtal.

Silicon Valley – Ett område i San Fransisco, Kalifornien som i folkmun kallas ”Startup-Meckat”. Här har bolag som Apple, Facebook, Google, Uber och Youtube sina huvudkontor.

Sista raden – Se Bottom line.

Slush – En årlig, enorm Tech-mässa som grundades i Finland. Finns även numera i bl.a. Kina, Japan och USA.

Smarta pengar – Att få in investerare, och dess kapital, där det finns ytterligare mervärden (och inte bara pengar). Exempel kan vara att investeraren har stort nätverk i branschen.

Solid – Betyder stabil. Exempelvis kan bolagets likviditet vara solid.

SPA – (Share Purchase Agreement). Se köpeavtal.

Storytelling – Är en typ av berättelse om företaget (sant eller osant), för att underlätta för målgruppen och locka potentiella kunder.

Styrelseproffs – En person som befinner sig i en rad olika bolagsstyrelser.

Subscription – Är en abonnemangsbaserad affärsmodell som är vanligt förekommande hos IT-företag.

Success fee – En ersättning som aktiveras när ett uppdrag är utfört, detta kan exempelvis betalas till konsulter.

Sunk cost – Är en kostnad som, oavsett utgång av arbetet, är ”förlorat”. Ett exempel kan vara en kostnad för företagsbesiktning (Due Dilligence). Kostnaden kommer att uppstå, oavsett om företagsförvärvet blir av eller inte. 

Supply chain – Är ett uppsamlingsbegrepp för samtliga personer, bolag och övriga resurser som är delaktiga i en produkts livscykel.

Sweat equity – Förklarar hur mycket man arbetat i rena arbetstimmar. Beskriver även hur mycket en investerare kan bidra med, mer än kapital.

SWOT-analys – En modell som beskriver ett bolag styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Synergi/-effekter – Då man hittar en “win win-situation” mellan två eller fler aktörer.

Såddfinansiering/Seed-runda – Investering i ett tidigt stadie, för att bland annat kunna få bolaget komma igång och påbörja försäljning.

T

TB 1 – (Täckningsbidrag 1).

TB 2 – (Täckningsbidrag 2).

Teamwork – Ett välkänt begrepp som beskriver hur en grupp av personer samarbetar.

Teaser – En förkortad version av Pitch deck, med sammanfattad information om bolaget. Används ofta till investerare.

Techcrunch – En mässa, hemsida och plattform som informerar om startup-bolag runt om i världen.

TED Talks – Ett mycket populärt globalt presentationsforum med bland annat företagsrelaterade ämnen. “Underkategorier” till detta är även Ted X samt Ted Salon.

Term sheet – Är en avsiktsförklaring som investerare informerar om när investeringsdiskussion har påbörjats. Dokumentet innefattar villkoren som rör allt kopplat till affären. Ett term sheet är dock inte bindande.

TilläggsköpeskillingSe Earn out.

Tonalitet – Beskriver hur företaget formulerar sig i sin kommunikation, med ordval, attityd och liknande.

Track record – Bevisar ens bolags prestationer. Exempel på detta kan vara försäljningshistorik och orderstock.

Traction – Är bevis på att bolaget går bra. Det kan exempelvis handla om återkommande kunder, och ökad försäljning.

Tranch – Investerare kan dela upp sin investering i olika trancher. Exempelvis kan bolaget få 40% av kapitalet i början, därefter resterande 60% när man uppnått vissa mål i bolaget.

Trigger – En händelse som bidrar till någon form av kedjereaktion. Ett exempel kan vara när en stor kund skriver avtal med bolaget, som bidrar att fler kunder gör detsamma.

Turnaround – Ett finansiellt svagt och konkurshotat bolag som lyckas vända den negativa trenden och blir lönsamma igen.

U

UI – (User Interface), är det på den tekniska produkten som användaren faktiskt ser. Exempelvis skärm, knappar, text, färger och liknande.

Unicorn – Ett bolag som värderas till minst en miljard dollar.

Up and Running – Beskriver ett företags produkt eller tjänst som är redo att användas av kunder.

Up front – Är en händelse som sker direkt. Exempel kan vara att du betalar en produkt “up front”.

USP – (Unique Selling Point), beskriver vad som gör bolaget unikt, jämfört med ens konkurrenter.

Utdelning – Ett belopp från bolagets vinst som kan betalas ut till aktieägarna.

UX – (User Experience), är det på den tekniska produkten som ansvarar för de bakomliggande funktionerna, och systemen “inuti” produkten.

V

Validering Är ett typ av godkännande eller bekräftande av ditt bolag eller produkt från extern aktör.

VAT-nummer – (Value Added Tax), är ett bolags momsregistreringsnummer.

VC – (Venture capital). Riskkapitalbolag.

VD – Se CEO.

VDR – (Virtual Data Room). Används vid en företagsaffär, under Due Diligence-processen. Det är i VDR som bolagets dokument ska finnas och redovisas.

Venture Cup – En nationell tävling för startups och affärsidéer.

Verifiering Är en process som oftast sker innan validering. Verifiering är en kontroll av produkten eller tjänsten när den utvecklas. Ett exempel kan vara att få en app utvecklad av extern aktör, där man dubbelkollar utifrån sin kravspecifikation.

Verklig huvudman – Den eller de personer som kontrollerar (äger) bolaget.

Veto-katalog – En lista som används bland bolagets aktieägare, där samtliga måste vara överens. Ett exempel kan vara vid en diskussion om att bolaget ska likvideras. 

Vite/Vitesklausul – Ersättning om man bryter mot avtalet.

VR – (Virtual Reality/Virtuell Verklighet), beskriver tekniken om en programmerad virtuell värld som användaren kan interagera i.

Värdekedja Är en process som förklarar vilka steg i ens företag som skapar värde, dvs. vad som kan bidra till att priset för produkten eller tjänsten ökar, men som är fortsatt intressant för slutkunden.

Växa organiskt – Att bolaget ökar omsättningen på egen hand, utan att köpa upp ett annat företag.

W

Word of Mouth – En slags marknadsföring där kunder (både nöjda och missnöjda) sprider företagsnamnet vidare.

Workshop – En typ av möte där exempelvis kollegor kan träffas under en heldag för att diskutera bolagets framtida strategi och mål.

X

Y

Y-Combinator – En enorm inkubator/VC-firma i USA.

Yield/Avkastning – I stora drag, det man tjänar på sitt investerade kapital.

Z

Å

Årsstämma – Stämman utgörs av aktieägarna i ett bolag, och är därför det högsta beslutsfattande organet. Stämman måste samlas minst en gång per år.

Återinvestering – När en befintlig aktieägare köper på sig aktier i bolaget.

Ä

Ängel/Ängelinvesterare – En privatperson som investerar.

Äska/Äska kapital – Då man frågar ägarna om ytterligare pengar till bolaget.

Ö